ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
มส.64
ผู้ขออนุญาต
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567890
ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแมฺฺ่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา ต.บ้านกาศ ต.แม่คง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
20/12/2018
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐาล
เนื้อที่
1450 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
วันที่เอกสาร
30/07/2019
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
หมายเหตุ
ทวงตามระเบียบใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/39 ลว 6 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/658 ลว 11 ม.ค. 64 (กปม ถึง จ.แม่ฮ่องสอน) ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/659 ลว 11 ม.ค. 64 (กปม ถึง สจปที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน))
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
30/07/2019
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
21/09/2021
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ