ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ไม่มีเลขแฟ้ม 022/40
ผู้ขออนุญาต
นายพงศธร จอมดวง
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1509901159281
ที่อยู่
107/368 ม.5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ม.1 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
เชียงใหม่
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
04/12/2020
ขอใช้งานในส่วน
ภาคเอกชน
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน : พื่อประกอบกิจการดูดทรายในลำน้ำปิง
เนื้อที่
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
07/12/2020
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
ใบอนุญาตเล่มที่ 022 ฉบับที่ 40 ลว 8 ธ.ค.2563 จนถึงวันที่ 7 ธ.ค.2568
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
07/12/2020
: ผ่านการอนุญาตแล้ว