ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ไม่มีเลขแฟ้ม 022/42
ผู้ขออนุญาต
บริษัท ท่าทรายพูลทวี จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ
นายกิตติ ทองจำรูญ
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
239/36 ม.3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ม.8 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
เชียงใหม่
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
19/04/2021
ขอใช้งานในส่วน
ภาคเอกชน
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน : เพื่อประกอบกิจการดูดทรายในลำน้ำแม่แจ่ม
เนื้อที่
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
20/04/2021
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
ใบอนุญาตเล่มที่ 022 ฉบับที่ 42 ลว 21 เม.ย.2564 จนถึงวันที่ 20 เม.ย.2569
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
20/04/2021
: ผ่านการอนุญาตแล้ว