ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แม่ฮ่องสอน 84 เหลือง
ผู้ขออนุญาต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
18/02/2021
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการปรับปรุงบำรุงเส้นทางตรวจการณ์ สายทาง มส.ถ.1-0010 บ้านแม่โถกลาง-บ้านขุนแม่ลาน้อย (ระยะทาง 1.360 กิโลเมตร)
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
18/02/2021
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
หมายเหตุ
ลงข้อมูล 9-7-64
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
18/02/2021
: ยกเลิกคำขออนุญาต