ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แพร่50 เขียว
ผู้ขออนุญาต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 สาขาแพร่
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 สาขาแพร่
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แพร่
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
18/01/2021
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการคมนาคม : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเพื่อลดการลาดตระเวนป้องกัน บำรุงดูแลรักษาป่าสงวนฯให้มีสภาพสมบูรณ์ (เนื้อที่ 17-3-26 ไร่)
เนื้อที่
17 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
วันที่เอกสาร
18/01/2021
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
หมายเหตุ
ที่ ทส 1602.42/10854 ลว 28 มิถุนายน 2564 ถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
18/01/2021
: ยกเลิกคำขออนุญาต