ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แม่ฮ่องสอน85 เหลือง
ผู้ขออนุญาต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
25/05/2021
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการคมนาคม : โครรงการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางตรวจการณ์สายหลักเมืองแปงถึงบ้านห้วยฮะ (เนื้อที่ 118-2-76 ไร่)
เนื้อที่
118 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา
วันที่เอกสาร
25/05/2021
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
หมายเหตุ
ลงข้อมูล 13-7-64
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
25/05/2021
: ยกเลิกคำขออนุญาต