ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดโพธิ์ศิลาทอง
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
112 หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
สถานที่ที่ขออนุญาต
- เขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่ดินของรัฐ เนื้อที่ 9-0-50 ไร่ - ป่าตามาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ 52-3-27 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื้อที่ 61-3-77 ไร่
เนื้อที่
61 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา
วันที่เอกสาร
04/05/2017
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
15/05/2017
: รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
05/06/2017
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
02/04/2018
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ