ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แม่ฮ่องสอน 43 เหลือง
ผู้ขออนุญาต
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
12345678900
ที่อยู่
17 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานที่ที่ขออนุญาต
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม : เพื่อดำเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงาท้องที่ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เนื้อที่
111 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
วันที่เอกสาร
22/12/2015
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ที่ ทส 1602.42/1405 ลว 5 ก.ค. 64 ที่ ทส 1602.42/11481 ลว 8 ก.ค. 64 (ถึง จ.แม่ฮ่องสอน) ที่ ทส 1602.42/11482 ลว 8 ก.ค. 64 (ถึง สจปที่ 1 สาขา มฮ) ที่ ทส 1602.42/11483 ลว 8 ก.ค. 64 (ถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
30/05/2017
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
12/07/2021
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เหตุผล : ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้อง