ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
จังหวัดกระบี่
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ เขตเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสามสาย ท้องที่ต.ทับปริก ตำบลเขาทอง และตำบลเขาคราม อำเภอเมือง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เนื้อที่ 2,952-2-0 ไร่
เนื้อที่
2952 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
16/06/2017
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-30.04.61ขอความเห็นอบต.ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
02/08/2017
: รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
23/08/2017
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
23/08/2017
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
01/10/2018
: ผ่านการอนุญาตแล้ว