ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แพร่71.5
ผู้ขออนุญาต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
-
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ต้าตอนขุน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ่น่าน2-แม่เมาะ 3 (เนื้อที่ 296-1-80 ไร่)
เนื้อที่
296 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
วันที่เอกสาร
04/11/2014
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
23/11/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว