ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
-
สถานที่ที่ขออนุญาต
ต.คลองขนาด และ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เนื้อที่ 13813-0-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เนื้อที่
13813 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
03/12/2014
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
23/03/2018
: ผ่านการอนุญาตแล้ว