ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
นางสาวชกานาฏ จันทรวงศ์
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
43 อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าตามพรบ.2484 ท้องที่บ้านแหลมตง หมู่ที่8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ เนื้อที่ 9-2-00 ไร่
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
27/08/2010
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
06/12/2016
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม