ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
บริษัท ลิมเพ็ท จำกัด(โดยนายอภิชาติ ศิริถาพร)
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
1296/14-15 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าตามพรบ.2484 ท้องที่บ้านแหลมตง หมู่ที่8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจอื่นๆ
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
29/09/2015
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
06/12/2016
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
05/06/2017
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
05/06/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว