ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
โรงเรียนบ้านซับพริก
ผู้ขออนุญาต
โรงเรียนบ้านซับพริก
ผู้รับมอบอำนาจ
โรงเรียนบ้านซับพริก
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
-
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่า 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สระบุรี
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
สระบุรี
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
05/02/2019
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
05/02/2019
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
05/02/2019
: ผ่านการอนุญาตแล้ว