มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ป่า เพื่อสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่แผ่นดิน แม่สะอาด-ห้วยหมาก(กลาง) (เนื้อที่ 347 ตรว.)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 347 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการปรับปรุงบำรุงเส้นทางตรวจการณ์ สายทาง มส.ถ.1-0010 บ้านแม่โถกลาง-บ้านขุนแม่ลาน้อย (ระยะทาง 1.360 กิโลเมตร)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการคมนาคม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
118 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สระบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว