มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ใช้เป็นที่เททิ้งมลูดินทราย (เนื้อที่ 225-3-49 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
225 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 01 ลป47.1.3 เล่มที่ : 13 ลป47.1.3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อตั้งโรงโม่แร่หินและย่อยแร่หิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
29 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ใช้เป็นที่ทิ้งมูลดินทราบ ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เนื้อที่ 3875-0-04 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 16 เล่มที่ : 67
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ใช้เป็นที่ทิ้งขยะมูลดินทราย (เนื้อที่ 4899-0-08 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
4899 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 20
 
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการปลูกป่าหรือการทำสวนป่า
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
267 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยฮาง (เนื้อที่ 121-0-24 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
121 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 20 ลป67.3 เล่มที่ : 01 ลป67.3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานระบบเซลลูล่าร์ (เนื้อที่ 0-0-67.5 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 20 ลป70.3 เล่มที่ : 03 ลป70.3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ติดตั้งอุปกรณ์สถานีระบบเซลลูลาร์ 900 และ จี เอา เอ็ม (เนื้อที่ 0-0-93.5 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 93 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 596 ลป71.2 เล่มที่ : 32 ลป71.2
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
257 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : ลป76.1 เล่มที่ : ทส 1602.62/1451
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อทำเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
230 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : ลป76.2 ทส1602.62/1452 เล่มที่ : ลป76.2