มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการกิ๋วคอหมา (เนื้อที่ 109 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
109 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการกิ๋วคอหมา (เนื้อที่ 3238 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
3238 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮือ เนื้อที่ 50-0-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อาง 108-0-0 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
375 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 16 ลป89.4 เล่มที่ : 42 ลป89.4
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน เนื้อที่ 47-1-48.8 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
47 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำห้วยตาเหล็ก
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
19 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสรา้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกและอาคารประกอบกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เนื้อที่ 12-3-91 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
12 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
296 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
258 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว