มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
202 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 20
 
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการปลูกป่าหรือการทำสวนป่า
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
310 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 03 อบ.6-61 เล่มที่ : 07 อบ.6-61
มาตรา 20
 
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการปลูกป่าหรือการทำสวนป่า
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
145 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 03 อบ.7-61 เล่มที่ : 06 อบ.7-61
มาตรา 20
 
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการปลูกป่าหรือการทำสวนป่า
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
877 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 03 อบ.8-61 เล่มที่ : 05 อบ.8-61
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ตาก
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยงานทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
เชียงราย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยงานทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
เชียงใหม่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
115 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื้อที่ 17-3-64 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ขอนแก่น
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อจัดที่ดินทำกิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
จันทบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
225816 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว