มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เนื้อที่ 72-0-76 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
72 ไร่ 0 งาน 76 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 10 สท.7.2 เล่มที่ : 14 สท.7.2
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ตั้งโรงโม่หินและย่อยหิน (เนื้อที่ 10 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 10 สท.9.1 เล่มที่ : 13 สท.9.1
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน คำขอที่ 1/2550 ประทานบัตร 20866/15083 (เนื้อที่ 148-0-38 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
148 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 10 สท.M2.2 เล่มที่ : 09 สท.M.2.2
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตร 20715/13488 (เนื้อที่ 36-0-01 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
36 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 10 สท.M2.4 เล่มที่ : 01 สท.M2.4
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
134 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หินปูน ตามประทานบัตร 30687/15113 (เนื้อที่ 94-1-59)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สระแก้ว
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
94 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 10 สท.M6_1_1 เล่มที่ : 05 สท.M6_1_1
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
71 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 10 สท.M7_3 เล่มที่ : 07 สท.M7_3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สรา้งวัดที่บ้านคลองเจริญ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
10 ไร่ 0 งาน 2 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 93 เล่มที่ : 50
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สรา้งวัดที่บ้านหนองเตาปูน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
14 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 93 เล่มที่ : 51
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สรา้งวัดที่บ้านใหม่คลองอุดม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุโขทัย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 93 เล่มที่ : 49