มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หิอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 22394/15482 (เนื้อที่ 35-2-26 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
35 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตร 32113/15496 (เนื้อที่ 241-2-71 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
241 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 เล่มที่ : 15
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ปลูกสร้างอาคารโรงแต่งแร่นอกเขตประทานบัตร (เนื้อที่ 22-1-72 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
22 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 เล่มที่ : 13
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่แบไรท์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2546 (เนื้อที่ 254-3-95 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
254 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นสถานที่แต่งแร่ (เนื้อที่ 83-0-25 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
83 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 แพร่M13.4 เล่มที่ : 01 แพร่M13.4
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่ (เนื้อที่ 59-3-79 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
59 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 แพร่M14.1 เล่มที่ : 02 แพร่M14.1
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอต่อแระทานบัตรทำเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอที่ 1/2543 (เนื้อที่ 30-1-21 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
30 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 4 แพร่M16.3 เล่มที่ : 55 แพร่M16.3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อใช้เป็นสถานที่แ่ต่งแร่แบไรท์ (เนื้อที่ 28-1-64 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
28 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 034 แพร่M17.2 เล่มที่ : 01 แพร่M17.2
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำขุ่นข้นหรือดินมูลทราย นอกเขตเหมืองแร่ (เนื้อที่ 145-2-33 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
145 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 แพร่M17.3 เล่มที่ : 04 แพร่M17.3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 22326/14679 (เนื้อที่ 157-0-56 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
157 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 แพร่M9.3 เล่มที่ : 03 แพร่M9.3