มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำขุ่นข้นหรือดินมูลทราย นอกเขตเหมืองแร่ (เนื้อที่ 145-2-33 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
145 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 แพร่M17.3 เล่มที่ : 04 แพร่M17.3
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 22326/14679 (เนื้อที่ 157-0-56 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
157 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 แพร่M9.3 เล่มที่ : 03 แพร่M9.3
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
เชียงราย
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6010 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
366 ไร่ 0 งาน 54 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : ป่ามติ 6/2563
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
111 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
7 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
3 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการขุดสระสร้างฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟแ่าและหมอกควัน เนื้อที่ 7-3-72 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
7 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐาล
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1450 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม