ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 17
หนังสืออนุญาตเล่มที่
113
ฉบับที่
03
ผู้รับมอบอำนาจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 เนื้อที่ 915 ไร่
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าเขาต่อ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่อนุญาต
915
วันที่อนุญาต
02/02/2017
วันสิ้นสุดการอนุญาต
01/02/2022
วันที่ "คณะกรรมการฯ" เห็นชอบ
05/09/2017
หมายเหตุ
-
แผนที่