ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ใบอนุญาตเล่มที่
-
ฉบับที่
-
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำการดูดทราย
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กำแพงเพชร
เนื้อที่อนุญาต
3-0-00
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
10/01/2017
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
10/01/2017
วันสิ้นสุดการอนุญาต
09/01/2022
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
10/01/2017
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
0
ชนิดแร่
0
อายุประทานบัตร
0
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
10/01/2017
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
09/01/2022
หมายเหตุ
-
แผนที่