ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 17
หนังสืออนุญาตเล่มที่
003
ฉบับที่
05
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.สาคู-บ.เกาะแก้ว
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าบางขนุน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่อนุญาต
1328 ไร่
วันที่อนุญาต
16/02/2017
วันสิ้นสุดการอนุญาต
15/05/2018
วันที่ "คณะกรรมการฯ" เห็นชอบ
17/01/2017
หมายเหตุ
-
แผนที่