ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ใบอนุญาตเล่มที่
001
ฉบับที่
44
ผู้รับมอบอำนาจ
นาย ชูชาติ แม้นทิม
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดูดทราย
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่อนุญาต
1-1-0 ไร่
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
13/02/2018
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
07/02/2018
วันสิ้นสุดการอนุญาต
12/02/2018
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
01/02/2018
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2559
ชนิดแร่
หินปูน
อายุประทานบัตร
5 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
14/02/2018
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
13/02/2018
หมายเหตุ
-
แผนที่