ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ใบอนุญาตเล่มที่
32
ฉบับที่
17
ผู้รับมอบอำนาจ
น.ส.วัฒนา ขำกุศล
เลขบัตรประชาชน
3100602874771
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำการดูดทราย
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่อนุญาต
1-1-83 ไร่
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
14/06/2017
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
28/06/2017
วันสิ้นสุดการอนุญาต
27/06/2022
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
14/06/2017
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
-
ชนิดแร่
-
อายุประทานบัตร
-
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
28/06/2017
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
27/06/2022
หมายเหตุ
-
แผนที่