ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
10/2542
วัน/เดือน/ปี
18/03/1999
ผู้รับมอบอำนาจ
กรมชลประทาน
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอ่าางเก็บน้ำห้วยบง พร้อมระบบผันน้ำจากฝายแม่จองไฟ (เนื้อที่ 55-3-40 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
55-3-40 ไร่
วันที่อนุญาต
18/03/1999
วันสิ้นสุดการอนุญาต
17/03/2029
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
27/01/1999
หมายเหตุ
-
แผนที่