ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
904
ฉบับที่
30
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างพุทธอุทยานพระบรมธาตุถิ่นแดนหลวง (เนื้อที่ 189-1-48 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
189-1-48 ไร่
วันที่อนุญาต
13/10/1998
วันสิ้นสุดการอนุญาต
23/11/2028
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
24/11/1998
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2541
อายุประทานบัตร
30 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
13/10/1998
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
23/11/2028
หมายเหตุ
-
แผนที่