ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
25/2542
วัน/เดือน/ปี
25/03/1999
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเกิ๋น (เนื้อที่ 67 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
67 ไร่
วันที่อนุญาต
25/03/1999
วันสิ้นสุดการอนุญาต
24/03/2029
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
05/03/1999
หมายเหตุ
-
แผนที่