ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 54
ใบอนุญาตเล่มที่
01
ฉบับที่
58
ผู้รับมอบอำนาจ
นายสุบิน ยินดี
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อการดูดทราย (เนื้อที่ 2 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
2 ไร่
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
17/11/2014
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
17/11/2014
วันสิ้นสุดการอนุญาต
06/11/2015
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
17/11/2014
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2558
ชนิดแร่
หินปูน
อายุประทานบัตร
1 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
17/11/2014
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
06/11/2015
หมายเหตุ
-
แผนที่