ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
01/2557
วัน/เดือน/ปี
01/01/1970
ผู้รับมอบอำนาจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างและรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า (เนื้อที่ 259-2-90 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
259-2-90 ไร่
วันที่อนุญาต
23/12/2014
วันสิ้นสุดการอนุญาต
22/12/2044
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
23/12/2014
หมายเหตุ
-
แผนที่