ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
1/2557
วัน/เดือน/ปี
17/11/2014
ผู้รับมอบอำนาจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า (เนื้อที่ 227-1-55 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ยมตะวันตก
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
227-1-55 ไร่
วันที่อนุญาต
23/11/2014
วันสิ้นสุดการอนุญาต
22/12/2044
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
23/11/2014
หมายเหตุ
-
แผนที่