ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
31/2559
วัน/เดือน/ปี
31/03/2016
ผู้รับมอบอำนาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เนื้อที่ 8-1-49 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ปาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
8-1-49 ไร่
วันที่อนุญาต
18/04/2016
วันสิ้นสุดการอนุญาต
17/04/2046
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
18/04/2016
หมายเหตุ
-
แผนที่