ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ใบอนุญาตเล่มที่
01
ฉบับที่
57
ผู้รับมอบอำนาจ
นางคุณ วันมหาใจ
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำการดูดทราย (เนื้อที่ 2 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
2 ไร่
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
25/11/2014
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
25/11/2014
วันสิ้นสุดการอนุญาต
06/11/2015
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
25/11/2014
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2557
ชนิดแร่
หินปูน
อายุประทานบัตร
1 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
25/11/2014
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
06/11/2015
หมายเหตุ
-
แผนที่