ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04
ฉบับที่
10
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แพร่ศิลา จำกัด
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 22362/15135 (เนื้อที่ 114-1-05 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่คำมี
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
114-1-05 ไร่
วันที่อนุญาต
11/10/2010
วันสิ้นสุดการอนุญาต
26/12/2020
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
11/10/2010
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
22362/15135
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
11/10/2010
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
26/12/2020
หมายเหตุ
-
แผนที่