ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04
ฉบับที่
13
ผู้รับมอบอำนาจ
นายสมชาย ยอดธง
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ปลูกสร้างอาคารโรงแต่งแร่นอกเขตประทานบัตร (เนื้อที่ 22-1-72 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
22-1-72 ไร่
วันที่อนุญาต
05/05/2011
วันสิ้นสุดการอนุญาต
27/02/2022
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
05/05/2011
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2555
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
05/05/2011
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
27/02/2022
หมายเหตุ
-
แผนที่