ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
20/2560
วัน/เดือน/ปี
09/06/2017
ผู้รับมอบอำนาจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดเนื้อที่ 1-0-00 ไร่(ขอใหม่ในพื้นที่ที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าบางขนุน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่อนุญาต
1-0-0
วันที่อนุญาต
24/07/2017
วันสิ้นสุดการอนุญาต
23/07/2047
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
22/08/2017
หมายเหตุ
-
แผนที่