ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
034 แพร่M17.2
ฉบับที่
01 แพร่M17.2
ผู้รับมอบอำนาจ
นายกฤษฎา กัมปนาทแสนยากร
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อใช้เป็นสถานที่แ่ต่งแร่แบไรท์ (เนื้อที่ 28-1-64 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
28-1-64 ไร่
วันที่อนุญาต
02/03/2007
วันสิ้นสุดการอนุญาต
02/03/2017
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
02/03/2007
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2550
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
02/03/2007
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
02/03/2017
หมายเหตุ
-
แผนที่