ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
4 แพร่M16.3
ฉบับที่
55 แพร่M16.3
ผู้รับมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่โดโลไมต์
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอต่อแระทานบัตรทำเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอที่ 1/2543 (เนื้อที่ 30-1-21 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่คำมี
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
30-1-21 ไร่
วันที่อนุญาต
21/04/2004
วันสิ้นสุดการอนุญาต
20/03/2014
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
21/04/2004
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2547
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
21/04/2004
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
20/03/2014
หมายเหตุ
-
แผนที่