ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04 แพร่M13.4
ฉบับที่
01 แพร่M13.4
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แพร่มณี จำกัด
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นสถานที่แต่งแร่ (เนื้อที่ 83-0-25 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
83-0-25 ไร่
วันที่อนุญาต
29/11/2006
วันสิ้นสุดการอนุญาต
28/11/2016
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
29/11/2006
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2549
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
29/11/2006
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
28/11/2016
หมายเหตุ
-
แผนที่