ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ใบอนุญาตเล่มที่
045 แพร่68.5
ฉบับที่
05 แพร่68.5
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คชาธารก่อสร้าง จำกัด
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำการดูดทราย (เนื้อที่ 2 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
2 ไร่
วันที่แจ้งการอนุญาต(ปม.)
10/04/2015
วันที่ออกใบอนุญาต(สจป.)
10/04/2015
วันสิ้นสุดการอนุญาต
10/04/2020
วันที่ รมว.ทส. เห็นชอบ
10/04/2015
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
1/2558
ชนิดแร่
หินปูน
อายุประทานบัตร
5 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
10/04/2015
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
10/04/2020
หมายเหตุ
-
แผนที่