ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
5.14 อนุ ครั้งที่ 3-2564
ฉบับที่
-
ผู้รับมอบอำนาจ
นายปารย์ ปราศจากศัตรู
เลขบัตรประชาชน
1549900009391
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่ : เพื่อก่อสร้างเส้นทางขนแร่ สำหรับประทานบัตรเลขที่ 32121/16374 เนื้อที่ 4-0-96 ไร่
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่คำมี
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
4-0-96 ไร่
วันที่อนุญาต
18/03/2021
วันสิ้นสุดการอนุญาต
18/03/2052
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
18/03/2021
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
-
อายุประทานบัตร
30
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
18/03/2021
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
18/03/2052
หมายเหตุ
-
แผนที่