ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
- (ทส1602.3/19735)
ฉบับที่
-
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมบริเวณหลุมหนองมะขาม-บี 26-3-81 ไร่
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าหนองหลวง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กำแพงเพชร
เนื้อที่อนุญาต
26-0-81
วันที่อนุญาต
01/02/2016
วันสิ้นสุดการอนุญาต
31/01/2026
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
21/01/2016
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
-
อายุประทานบัตร
-
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
01/02/2016
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
31/01/2016
หมายเหตุ
-
แผนที่