ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
- (ทส1602.3/704)
ฉบับที่
-
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมบริเวณหลุมลานกระบือ-อี-เนื้อที่39-0-50ไร่
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าหนองหลวง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กำแพงเพชร
เนื้อที่อนุญาต
39-0-50
วันที่อนุญาต
03/03/2015
วันสิ้นสุดการอนุญาต
09/03/2025
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
10/03/2015
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
-
อายุประทานบัตร
-
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
10/03/2015
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
09/03/2025
หมายเหตุ
-
แผนที่