ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 17
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04
ฉบับที่
22
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โครงการทางพิเศษกะทู้ - ป่าตอง (เจาะอุโมงค์) เนื้อที่ 65-0-00 ไร่
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าเทือกเขานาคเกิด
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่อนุญาต
65-0-00 ไร่
วันที่อนุญาต
29/12/2015
วันสิ้นสุดการอนุญาต
18/01/2016
วันที่ "คณะกรรมการฯ" เห็นชอบ
31/08/2017
หมายเหตุ
-
แผนที่