แนวเขตป่าสงวน [ป่าเขาต่อ]
ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ไม่มีข้อมูลการอนุญาต[ประทานบัตร]