แนวเขตป่าสงวน [ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้]
ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ไม่มีข้อมูลการอนุญาต[ประทานบัตร]