มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขุดลอก คู คลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื้อที่ 3-2-38 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อเป็นที่ตั้งกรมทหารพราน ที่ 46 เนท้อที่ 150-0-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการต้นแบบพัฒนาชุมชนรอบป่าตามแนวพระราชดำริ บ้านโคกยามู
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
66 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างโครงการพระราชดำริ เนื้อที่ 36 ไร่ (ทางสายบ้านท่าแพ 20-0-00 ไร่ ทางสายบ้านโคกสะตอ เนื้อที่ 16-0-00 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงยะลา-นราธิวาส(ระยะทาง 5447 ม. กว้าง 50 ม.)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
170 ไร่ 0 งาน 87 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
31 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างฝายหินท่อและวางท่อส่งน้ำ โครงการกองบังคับการตำรวจภูธร 12 (เนื้อที่ฝาย 0-2-00 ไร่ เนื้อที่ แนวท่อส่งน้ำ 1-2-00 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างฝายทดน้ำคลองตันหยง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์และจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองเพื่อความมั่นคงของชาติ (สายบ้านนาลา - บ้านภูเขาทอง)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขุดคลองระบายน้ำบางเตย เนื้อที่ 131-1-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
131 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว