มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขุดลอก คู คลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื้อที่ 3-2-38 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 048 เล่มที่ : 32
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการคมนาคม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
17 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 048 เล่มที่ : 42
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านกาแย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 048 เล่มที่ : 43
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหอม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 048 เล่มที่ : 44
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
9 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อเป็นที่ตั้งกรมทหารพราน ที่ 46 เนท้อที่ 150-0-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 048 เล่มที่ : 47
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
นราธิวาส
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
5 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 048 เล่มที่ : 46