มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่โดโลไมต์ เนื้อที่ 57-1-16 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 20
 
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อปลูกยางพารา
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 96 เล่มที่ : 20
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการไฟฟ้า
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
42 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยงานทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
105 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื้อที่ 67-1-54 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 025 เล่มที่ : 07
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดสร้างฐานปฏิบัติการ อาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย พื้นที่โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่โครงการปลูกปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ที่ขอ 1793-3-75 ไร่ ตรวจวัดจริง 1539-0-25 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1539 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ สำหรับประทานบัตรที่30237/15791 เนื้อที่ 115-3-51 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างอาคารตามโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระบบนิเวศป่าเขาต้นน้ำตาปี
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ เนื้อที่ 45-2-26 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 025 เล่มที่ : 12