ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
61/2541
วัน/เดือน/ปี
11/11/1998
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่ พร 3130 บ่านป่าไร่หลวง - บ้านแม่สูง (เนื้อที่ 37-2-0 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
37-2-0 ไร่
วันที่อนุญาต
11/11/1998
วันสิ้นสุดการอนุญาต
10/11/2028
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
13/10/1998
หมายเหตุ
-
แผนที่